Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10.1.2020

KIM JESTEŚMY

Notifee.cz s.r.o., ID:08781010, z siedzibą pod adresem Spálená 25/95, Praha 1 - Nové Město, 110 00, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, numer wpisu 325159 (zwana dalej "Dostawcą"), świadczy usługę Notifee.pl, która zapewnia powiadomienia internetowe (zwana dalej "Dostawcą").

CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W ramach swojej działalności Dostawca przetwarza dane osobowe następujących osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "Rozporządzeniem")

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI (NOTIFEE.PL)

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji stron i wykonania umowy, a także w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia..

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia Usługi, a następnie przez okres 10 lat lub, w niezbędnym zakresie, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS ORGANIZACJI WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji stron i wykonania umowy, a także w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przetwarzane od momentu rejestracji do momentu odbycia się odpowiedniego wydarzenia edukacyjnego i przez okres 10 lat lub, w niezbędnym zakresie, przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach.

PROFILOWANIE

Dostawca wykorzystuje profilowanie w przetwarzaniu powyższych danych osobowych w celu ulepszania Usług i tworzenia indywidualnie dopasowanych treści komunikatów handlowych na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, tj. z przyczyny wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

Adres e-mail może być przetwarzany w celu włączenia do bazy danych do wysyłania powiadomień handlowych. Procedurę tę umożliwia art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o usługach społeczeństwa informacyjnego, na podstawie zawartej umowy, chyba że użytkownicy usługi lub uczestnicy wydarzenia odmówią. Powiadomienia te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych towarów lub usług i można je odrzucić w dowolnym momencie, wysyłając list, e-mail lub klikając link w powiadomieniu handlowym. Adres e- mail będzie przetwarzany przez Dostawcę w tym celu przez czas trwania subskrypcji Usług i przez okres 3 lat od ostatniego korzystania z Usług.

INNE PROCESORY

Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę jako administratora. Dane osobowe mogą być jednak również przetwarzane na jego rzecz przez inne podmioty przetwarzające; lista innych podmiotów, którym zostaną przekazane dane osobowe, zostanie dostarczona przez Dostawcę na żądanie Podmiotu danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI (POWIADOMIENIA) NA RZECZ SUBSKRYBENTÓW (NASZYCH KLIENTÓW) NA SERWERACH (NASZEGO) DOSTAWCY

Dostawca gromadzi i przechowuje również dane, które Abonent gromadzi o osobach trzecich, w szczególności o swoich klientach, w kontekście świadczenia Usługi i przechowuje je na serwerach Dostawcy. Abonent zobowiązany jest, na podstawie zawartych Ogólnych Warunków, do uzyskania od tych osób trzecich zgody na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych, zobowiązany jest do należytego poinformowania tych osób o przetwarzaniu danych osobowych, w tym do poinformowania ich o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę Usług w charakterze pośrednika oraz odpowiada wobec Dostawcy Usług za to, aby wszelkie dane osobowe pozyskane przez Abonenta oraz sposób ich pozyskania spełniały wszelkie wymogi określone przepisami prawa.
Dostawca Usług jest zobowiązany do zapewnienia wystarczających zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi, zmianie, zniszczeniu lub utracie, lub nieuprawnionemu przekazaniu lub przetwarzaniu, lub innemu niewłaściwemu wykorzystaniu wyżej wymienionych danych Abonentów Usług.

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)

Prawo do zażądania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe użytkownika przetwarzamy.
Z przyjemnością udzielimy tych informacji szybko. Prosimy o przesłanie prośby pocztą elektroniczną na adres: info@notifee.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem +420 800 808 008.

Masz prawo zażądać dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia, lub ograniczenia przetwarzania.
W takim przypadku należy przesłać żądanie na następujący adres e-mail: info@notifee.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +420 800 808 008.
Prawo do żądania usunięcia tych danych osobowych.
W takim przypadku prosimy o przesłanie żądania na następujący adres e- mail: info@notifee.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem +420 800 808 008.
Prawo do przenoszenia danych i prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
W takim przypadku prosimy o przesłanie wniosku na następujący adres e- mail: info@notifee.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem +420 800 808 008. Dane możemy udostępnić w dwóch formatach. W pliku *.csv lub *.xlsx. Prosimy o wskazanie preferowanego formatu pliku.
Prawo W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia) użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu.
W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@notifee.pl lub telefonicznie pod numerem +420 800 808 008.
Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych i prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia. Strona internetowa organu ochrony danych to: https://www.uoou.cz/.
Czy masz pytania dotyczące GDPR i NOTIFEE, bezpieczeństwa danych lub swoich praw? Jeśli tak, napisz do nas na adres info@notifee.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem +420 800 808 008.

Zespół NOTIFEE