Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 19.6.2023

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze strony internetowej Notifee.pl ("Usługa"), usługi Notifee.pl"), użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki ("Warunki świadczenia usługi"). Notifee.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków świadczenia usługi od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które poprawiają lub ulepszają istniejącą Usługę, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian oznacza ich akceptację. Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie pod adresem: www.notifee.pl/warunki-swiadczenia-uslug

WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

Aby korzystać z Usługi, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat.
Użytkownik musi być człowiekiem. Konta zarejestrowane przy użyciu "botów" lub innych zautomatyzowanych metod są niedozwolone. Twórcy kont mogą być przedstawicielami firm lub innych podmiotów.
Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i inne wymagane informacje, aby ukończyć proces rejestracji.
Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, hasła i klucza prywatnego (używanego do uzyskania dostępu do API). Notifee.cz s.r.o. nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku bezpieczeństwa.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treści rozpowszechniane w ramach jego konta.
Notifee.com nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub krzywdy spowodowane brakiem dostawy, brakiem odbioru na urządzeniu mobilnym lub brakiem działania użytkownika w związku z jakimkolwiek powiadomieniem. Osoba lub podmiot nie może posiadać więcej niż jednego bezpłatnego konta. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Użytkownik nie może naruszać żadnych praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z Usługi. Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje zamknięcie konta użytkownika. Chociaż Notifee.cz s.r.o. zabrania takiego zachowania i treści w Usłudze, użytkownik rozumie i zgadza się, że Notifee.cz s.r.o. nie może ponosić odpowiedzialności za treści przesyłane za pośrednictwem Usługi, a użytkownik może być narażony na kontakt z takimi materiałami. Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi na własne ryzyko.

WARUNKI PŁATNOŚCI, ZWROTU, PODWYŻSZENIA I OBNIŻENIA KLASY KONTA

Do opłacania rachunków wymagana jest ważna karta kredytowa. Numer karty kredytowej nie jest wymagany w przypadku kont obsługiwanych na poziomie bezpłatnym.
Opłata za usługę jest naliczana na koniec miesiąca i pobierana za pomocą karty kredytowej
W przypadku kont bez numeru karty kredytowej usługa zostanie przerwana po wygaśnięciu poziomu bezpłatnego.
Klienci są odpowiedzialni za uiszczenie wszystkich opłat poniesionych w ciągu miesiąca.

ANULOWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Ponieważ Usługa jest płatna, użytkownik może zaprzestać korzystania z niej w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione opłaty. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zaprzestanie korzystania z Usługi.
Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. Cała zawartość i konfiguracja mogą zostać usunięte w ciągu 30 dni.
Notifee.cz s.r.o. ma prawo, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek innej usługi Notifee.cz w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Takie zamknięcie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta użytkownika lub dostępu do konta, a także przepadek i zrzeczenie się całej konfiguracji konta.
Notifee.cz s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi każdemu w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

ZMIANY USŁUG I CEN

Notifee.cz s.r.o. zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) z powiadomieniem lub bez. Ceny wszystkich Usług mogą ulec zmianie po otrzymaniu od nas 30-dniowego powiadomienia. Takie powiadomienie może zostać dostarczone w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian na stronie internetowej Notifee.cz (www.notifee.pl ). Notifee.cz s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ TREŚCI

Wszystkie Treści publikowane w Serwisie muszą być zgodne z prawem autorskim
Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów dostarczanych do Usługi.
Notifee.cz s.r.o. nie sprawdza wstępnie Treści, ale Notifee.cz s.r.o. i wyznaczone przez nią osoby mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić dostępu do Usługi.
Płatność i/lub korzystanie z Usługi uprawnia wyłącznie do korzystania z Usługi, a wszystkie prawa autorskie, w tym kod źródłowy i kompilacje binarne, będące własnością Notifee.cz s.r.o. nie są przenoszone w żadnych okolicznościach.

WARUNKI OGÓLNE

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności".
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Notifee.cz s.r.o. korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci i powiązanych technologii wymaganych do obsługi Usługi.

Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać ani hakować Usługi, ani modyfikować żadnej innej strony internetowej, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Usługą lub jakąkolwiek inną usługą Notifee.pl
Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Notifee.cz s.r.o.
Możemy, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, zawiesić lub usunąć Konta zawierające treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Werbalne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużyć lub działań odwetowych) wobec jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub członka zarządu Notifee.cz s.r.o. spowodują natychmiastowe zamknięcie konta.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie techniczne i transmisja Usługi, w tym Treści użytkownika, mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować
(a) transmisje za pośrednictwem różnych sieci oraz
(b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń.
Użytkownik nie może przesyłać niechcianych lub "spamowych" wiadomości.
Użytkownik nie może przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Notifee.cz s.r.o. nie gwarantuje, że
(ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów,
(iii) wyniki, które można uzyskać za pomocą usługi, będą dokładne lub wiarygodne,
(iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi spełni oczekiwania użytkownika; oraz
(v) wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Notifee.cz s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli Notifee.cz s.r.o. została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z:
(i) korzystania lub niemożności korzystania z Usługi;
(ii) kosztów nabycia zastępczych towarów i usług wynikających z jakichkolwiek towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub wiadomości otrzymanych lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z Usługi;
(iii) nieautoryzowany dostęp do transmisji lub danych użytkownika lub ich zmiana;
(iv) oświadczeń lub zachowań osób trzecich w Serwisie;
(v) zamknięcia konta użytkownika;
(vi) wszelkie inne kwestie związane z Usługą.
Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez Notifee.cz s.r.o. jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a Notifee.cz s.r.o. i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a Notifee.cz s.r.o. (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać na adres info@notifee.pl